Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez
nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Hotel Dworek Skawiński
(dalej: Serwis)
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest spółka Import –
Export Boroń sp. j. z siedzibą w Kopance, adres: ul. Skawińska 113, 32 – 050
Kopanka wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6790003963 (dalej: Administrator).
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator
działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi
aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego
prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu
dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników
kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko;
b. adres e-mail;
c. numer telefonu.

7. Dane osobowe użytkowników serwisu https://dworek-skawinski.pl/ nie są
sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj.
zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech
osobowych lub potrzeb użytkowników.
8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd
użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do
modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz
ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w
dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć
wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia
swoich danych osobowych z serwisu.
9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu
powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu
email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres
anna.boron@dworek-skawinski.pl
10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje;
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
11. Przy pierwszej wizycie na stronie https://dworek-skawinski.pl/ Hotel Dworek
Skawiński użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na
stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie
internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w
Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających
autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej
przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak,
aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim
komputerze.
13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub
wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone;
b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich
usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego
w parametrach pliku cookies.

14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis.
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu,
co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne
zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O
wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i
zrozumiały.