Zapytanie ofertowe nie świadczy o dokonaniu rezerwacji.

REGULAMIN HOTELU

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego
regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych
Gości.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu
wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
2. Gość hotelowy obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości. Brak
okazania dokumentu tożsamości i podpisania karty pobytu jest podstawą
odmówienia świadczenia usług
3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu natomiast kończy
się dnia następnego o godzinie 12:00.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelu
powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu
pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych
możliwości.
5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie
upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
6. Osoby odwiedzające, niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju
hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00 po uprzednim powiadomieniu w recepcji
hotelu.
7. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i
nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i
lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
8. Gość jest obowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do
personelu hotelowego, jak również w stosunku do innych Gości. Personel hotelu
może odmówić obsłużenia Gościa, który zachowuje się agresywnie lub
niekulturalnie, w szczególności gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa,
pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom w jakikolwiek sposób, a
także gdy nie posiada stosownego odzienia.
9. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej naruszył
regulamin hotelowy a w szczególności wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym
lub gości albo szkodę gościom, pracownikom hotelu lub innym osobom
przebywającym w hotelu.
10. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8
kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia
papierosów i wyrobów tytoniowych.
11. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju
hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa
zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
12. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze
zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.
13. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy
informacji o Gościu, w najszerszym prawnie dopuszczanym zakresie;
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych
w hotelu;
d) sprzątanie w pokojach i dokonywanie niezbędnej naprawy urządzeń
podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas jeśli wyrazi
takie życzenie;
e) sprawny pod względem technicznym pokój: w przypadku wystąpienia
usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w
miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub załagodzić
niedogodności;
f) Wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie gościa;
14. Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. Udzielenie informacji zawiązanych z pobytem i połączeniach
komunikacyjnych;
b. Budzenie o oznaczonej godzinie;
c. Przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie
pobytu gościa w hotelu;
d. Przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na
przechowanie w terminach innych niż data pobytu Gościa, oraz rzeczy które
nie mają cech bagażu osobistego);
15. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów
wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową albo
artystyczną jest zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
(przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego).
16. Istnieje możliwość zdeponowania wartościowych przedmiotów w sejfie
hotelowym.

17. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów
wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i
przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one
bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub
standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
18. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej
odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne
podobne zakłady ( Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami).
19. Parking na terenie Hotelu jest monitorowany, ogrodzony i niestrzeżony.
20. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia
następnego.
21. Zachowanie gości i osób korzystających usług hotelu nie powinno zakłócać
spokoju pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług
osobie, która narusza tę zasadę.
22. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
Podczas meldowania Gość otrzymuje magnetyczną kartę do drzwi. Za zgubienie
jednej karty, Hotel obciąży Gościa kwotą 50 zł.
23. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z
jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w
pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych
urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju.
25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez
wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W
przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 1
miesiąc.
26. Gość hotelowy ma prawo za dodatkową opłatą do zamieszkania w pokoju ze
zwierzęciem.
27. Do hotelu nie wolno wprowadzać psów wpisanych do rejestru ras
niebezpiecznych, a w szczególności następujących ras :rottweiler, pit bull terier,
bull terier, japanase tomas, dogo argentino, fila brazilliero, staffordshire,
amerykański staffordshire terier, oraz innych psów agresywnych, a także innych
zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a w
szczególności zwierząt jadowitych.

28. Informacja o danych osobowych: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że
administratorem danych osobowych jest osoba spółka Import – Export Boroń sp.
j. z siedzibą w Kopance, adres: ul. Skawińska 113, 32 – 050 Kopanka wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerem NIP: 6790003963
29. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy
poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są
przechowywane przez 30 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na
żądanie odpowiednich służb.
30. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia
usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach
marketingowych.
31. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane
przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na
podstawie zgody do czasu jej odwołania.
32. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo
do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych
przetwarzanych przez hotel.
33. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych
dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w
dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz
prawo do bycia zapomnianym.
34. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym
kategoriom odbiorców:
a) firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa
transportu lub przesyłki kurierskiej;
b) firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
c) firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
d) firmom świadczącym obsługę prawną;
35. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
36. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w
siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej anna.boron@dworek-
skawinski.pl